Zadania pedagoga szkolnego w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie

 

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,

Podejmowanie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania,

Wspieranie mocnych stron uczniów,

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznejw środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

Prowadzenie terapii indywidualnej,

Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli,

Przygotowanie uczniów do samodzielności w dorosłym życiu,

Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,

Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów    oraz pomocw ich eliminacji,

Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

Otoczenie szczególną opieką młodzieży ze środowisk patologicznych i udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

Udzielanie pomocy ofiarom przemocy domowej - zakładanie Niebieskiej  Karty,

Koordynowanie pracą zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,

Współpraca z instytucjami: MPP-P, PTZN, Stowarzyszeniem Profilaktyki i Terapii "Młodzi - Młodym", MOPS, TPD, Caritasem itp.,

Współpraca z Sądem Rejonowym III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Koszalinie, kuratorami sądowymi i społecznymi, Prokuraturą i Policją.

W naszej szkole pedagodzy codziennie pełnią dyżury. Wszystkich potrzebujących  wsparcia i pomocy zapraszamy do nas, oferujemy specjalistyczną pomoc i gwarantujemy pełną dyskrecję. 

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 15.15 10.00 - 15.15 8.00 - 15.15 8.00 - 13.00 10.00 - 15.15

  

Informacja

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie nr XXXIX/590/2014 przyjęty został program osłonowy "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora żłobka, przedszkola, szkoły". W związku z tym jest możliwość, gdy uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku udzielić uczniom zamieszkałym w Koszalinie pomocy w formie przyznania posiłku. Przyznanie pomocy nie wymaga ustalenia kryterium dochodowego.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do dyrektora szkoły.