REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ V LO przy Zespole Szkół nr 2 im. St. Lema w Koszalinie

 

W skład biblioteki wchodzi wypożyczalnia.

Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dziennikach klasowych, nauczyciele i pracownicy szkoły  na podstawie dowodu osobistego.

Każdemu czytelnikowi zakłada się kartę biblioteczną na podstawie, której bibliotekarz wypożycza książki i inne zasoby biblioteczne.

Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

Ustalone przez dyrektora dni i godziny, w których czynna jest biblioteka, są umieszczone na drzwiach wejściowych do biblioteki.

Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.

Do biblioteki czytelnicy wchodzą bez okryć wierzchnich.

Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady niniejszego regulaminu mogą zostać zobowiązani do opuszczenia biblioteki.

Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko, za które odpowiada. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia czytelnik zobowiązany jest odkupić bibliotece taką samą książkę lub wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, w cenie nie niższej niż zagubiona.

Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki. W wyjątkowych sytuacjach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby książek.

Każdą wypożyczoną książkę (oprócz podręczników) należy zwrócić do biblioteki najpóźniej po upływie trzech tygodni.

Czytelnik, który zalega z terminowym zwrotem książek nie może wypożyczać kolejnych woluminów.

Na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego każdy czytelnik powinien wszystkie wypożyczone książki zwrócić do biblioteki.

Uczniom biorącym aktywny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.

REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z  KOMPUTERA  I  INTERNETU

 

      1.  Każdy uczeń ma prawo korzystać z komputera.

      2. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o porządek i estetykę na stanowiskach komputerowych. Nie pozostawiać na biurkach papierków, butelek, chusteczek, itp.

      3. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do biblioteki jedzenia, napojów, odzieży wierzchniej, włączonych telefonów komórkowych, mokrych parasoli itp. 

      4. Zabrania się  instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz i pobranego z Internetu oraz eksperymentowania z programami wirusowymi.

      5. Internet można wykorzystać wyłącznie do celów dydaktycznych. Wykorzystanie sprzętu do gier komputerowych i wysyłania SMS jest niedozwolone.

      6. Komputer po zakończonej pracy należy pozostawiać włączony na ?starcie?.